Mantelzorger, uw partner in de zorg

mantelzorgers

Een training voor medewerkers in de zorg

Het contact tussen beroepskrachten en mantelzorgers wordt steeds belangrijker. Een goed samenspel tussen formele en informele zorg is onontbeerlijk. Het verbetert het werkplezier, de kwaliteit van de zorg en het leven van clienten. Men kan niet zonder elkaar. Voor de beroepskracht is het belangrijk om een goede communicatie te hebben met de mantelzorger en goede afspraken te maken. De inhoud van deze training is gericht op een betere afstemming van de zorg, een effectieve communicatie en een juiste taakafbakening.

Inhoud van de training

Uw medewerkers ontwikkelen in deze training kennis en vaardigheden om de samenwerking met mantelzorgers te versterken. Uw medewerkers kijken naar alle betrokkenen rondom de client. zij worden zich bewust van ieders rol, invalshoek en betrokkenheid. Samenwerking en een goede onderlinge communicatie vormen in deze training de rode draad.

We bespreken thema's als:

  • Wie is de mantelzorger?
  • Wat zijn uw motieven om mantelzorgers te betrekken in de zorg?
  • Hoe betrek je mantelzorgers in het zorgproces en kom je tot een effectieve taakverdeling?
  • Hoe signaleer je overbelaste mantelzorgers?
  • Wat zijn jouw waarden en normen en welk effect hebben die op jouw waarneming?
  • Wanneer en hoe geef je feedback?

Vervolgcursus: Anders kijken is anders doen

In deze training bestaat persoonlijke effectiviteit uit goed waarnemen en reflecteren op je gedrag met als doel 'zorgen dat' in plaats van 'zorgen voor' zodat de client eigenaar blijft van zijn probleem en je hem helpt zijn eigen kracht te gebruiken. Reflecteren op je eigen gedrag betekent ook daar kennis over te hebben. Daarvoor gebruiken we het model van 'multifocus'; een succesvolle verandermethode, ontwikkeld door Gitta en Lenneke Overmaat.

Achtergrond

Iedereen kijkt door zijn eigen bril naar de werkelijkheid en die bepaalt wat je denkt en doet. Als je kan schakelen tussen bepaalde perspectieven, dan verruim je je blikveld. De leidende vraag is dan of je het ook anders kunt bekijken. Dat kan als je bereid bent te leren en open staat vor het perspectief van de ander en zo nodig van perpectief te wisselen. Door van bril te wisselen kun je verschillen overbruggen.

Professionals moeten voldoen aan hoge, zeer uiteenlopende eisen, niet alleen in hun vakgebied, maar ook in samenwerking met anderen. Rationeel en analytisch denken is nodig om de veelheid aan informatie te ordenen en te ontrafelen. Creatief en emotioneel handelen is nodig om complexe vraagstukken op te lossen en verbinding met anderen te maken. Dat vermogen om te schakelen tussen de verschillende perspectieven is de sleutel tot succesvol functioneren.

Multifocus is een praktische methode om succesvol (samen) te werken. Aan de basis van deze methode liggen de zes zienswijzen oftewel de zes focussen. In deze training werken we elke focus uit op het niveau van het gedrag, de vaardigheden,  de overtuigingen, de rollen, de kwaliteiten en de waarden die mensen hebben en uitdragen.

De methoden waarmee in deze training gewerkt worden zijn de logische niveaus van Robert Dilts en de Hoeden van de Bono. Na het maken van een quickscan komt de voorkeurfocus met de daarbij behorende rol, vaardigheden, overtuigingen, kwaliteiten en waarden naar voren.

Interesse?

Terug naar training- en cursusoverzicht